Kế hoạch triển khai giảng dạy các lớp trực tuyến tháng 12/2019

Sinh viên xem kế hoạch theo ngành mà mình đăng ký để ghi danh vào các nhóm học phần