Kết quả xét miễn học phần năm 2020 - đợt 1 (cập nhật tháng 8/2020)

Ghi chú:

- Kết quả xét miễn các lớp 2019 (đợt 2) về trước.

- Các lớp tuyển sinh năm 2020 chưa có kết quả.

- Các khoa khác sẽ tiếp tục cập nhật sau.