Lịch thi kết thúc học phần HK2/2020-2021 (Đợt học từ tháng 11/2020-4/2021)

Ghi chú:
- Hạn cuối đóng học phí: ngày 03/5/2021. Riêng các lớp đang chờ Kết quả xét miễn học phần có thể đóng sau ngày công bố kết quả xét miễn (sau không quá 1 tuần).
- Hiện tại đã có danh sách dự thi ngày 09/05/2021 (file bên dưới). DS sắp xếp theo thứ tự Môn học trên lịch thi, SV kiểm tra lại các học phần đã đăng ký trên hệ thống trực tuyến và Địa điểm thi (Tên ĐVLK), nếu có sai sót phản hồi cho thầy Đạt 0907000757 đến hết ngày 27/4/2021).