Kế hoạch giảng dạy học kỳ Hè năm học 2020-2021 (HK3/2020-2021), từ tháng 5/2021 đến tháng 8/2021