Kết quả xét miễn học phần, chuyển ngành và chuyển đợt học (Ngày 07/6/2021)