Kết quả xét miễn học phần, tạm hoãn thi và chuyển đợt học (Ngày 28/6/2021 và 12/7/2021)

Cập nhật ngày 28/8/2021