Thông báo về việc xóa tên sinh viên hệ Đào tạo từ xa do không đóng học phí (Tháng 5/2021)