Thông báo về việc dự kiến xóa tên sinh viên hệ Đào tạo từ xa - hình thức học trực tuyến (Khóa 2019)